Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 theo bài, ôn thi

2/9/2022 11:33:00 AM
Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử 9 theo bài, ôn thi

Tổng hợp các câu trắc nghiệm lịch sử 9 theo bài, ôn thi

Bài 1: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 1 có đáp án: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Bài 2: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 2 có đáp án: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Bài 3: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 3 có đáp án: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng

Bài 4: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 4 có đáp án: Các nước châu Á

Bài 5: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 5 có đáp án: Các nước Đông Nam Á

Bài 6: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 6 có đáp án: Các nước châu Phi

Bài 7: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 7 có đáp án: Các nước Mỹ - Latinh

Bài 8: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 8 có đáp án: Nước Mĩ

Bài 9: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 9 có đán án: Nhật Bản

Bài 10: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 10 có đáp án: Các nước Tây Âu

Bài 11: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 11 có đáp án: Trật tự thế giới mới

Bài 12: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 12 có đáp án: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử

Bài 13: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 13 có đáp án: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Bài 14: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 14 có đáp án: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Bài 15: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 15 có đáp án: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Bài 16: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 16 có đáp án: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Bài 17: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 18 có đáp án: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bài 18: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 18 có đáp án: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bài 19: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 19 có đáp án: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

Bài 20: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 19 có đáp án: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

 

Bài 21: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 21 có đáp án: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Bài 22: Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 22 có đáp án: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Bài 23: Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 23 có đáp án: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Bài 24: Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 24 có đáp án: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Bài 25: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 25 có đáp án: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Bài 26: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 26 có đáp án: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

Bài 27: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 27 có đáp án: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Bài 28: Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 28 có đáp án: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ

Bài 29: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 29 có đáp án: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)

Bài 30: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 30 có đáp án: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Bài 31: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 31 có đáp án: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Bài 32: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 32 có đáp án: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985)

Bài 33: Câu rrắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 33 có đáp án: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Bài 34: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 34 có đáp án: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác