Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 2 có đáp án: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

2/9/2022 11:54:00 AM
Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 2 có đáp án: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 2 có đáp án: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Câu 1. Những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế Liên Xô như thế nào?

A. Liên Xô trở thành cường quốc kinh tế.

B. Phát triển tương đối ổn định.

C. Nền kinh tế đất nước ngày càng khó khăn, khủng hoảng nghiêm trọng.

D. Khủng hoảng trong thời gian đầu nhưng nhanh chóng phát triển trở lại.

Đáp án cần chọn là: D vì do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1973, tới những năm 80 của thế kỉ XX, nền kinh tế Liên Xô ngày càng khó khăn: sản xuất trì trệ, lương thực, hàng hóa khan hiếm, mức sống nhân dân giảm sút.

Câu 2. Sau khi lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô (3 – 1885), Goóc-ba-chốp đã thực hiện:

A. Tăng cường quan hệ với Mĩ.

B. Đường lối cải tổ.

C. Hợp tác với các nước phương Tây.

D. Tiếp tục thực hiện những chính sách cũ.

Đáp án cần chọn là: B vì theo SGK lịch sử 9 trang 10

Câu 3. Công cuộc cải tổ được tiến hành trong thời gian bao nhiêu năm?

A. 5 năm (1985 – 1990)

B. 4 năm (1985 – 1989)

C. 6 năm (1985 – 1991)

Đáp án cần chọn là: C vì công cuộc cải tổ ở Liên Xô được tiến hành từ khi tổng thống Goóc-ba-chốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản năm 1985 đến năm 1991, khi Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.

Câu 4. Nội dung của công cuộc cải tổ ở Liên Xô là gì?

A. Cải tổ xã hội.

B. Cải tổ về kinh tế.

C. Cải tổ hệ thống chính trị.

D. Cải tổ kinh tế, chính trị và xã hội.

Đáp án cần chọn là: D vì đường lối cải tổ tập trung vào “cải cách kinh tế triệt để” tiếp theo là cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng.

Câu 5. Sự kiện nào sau đây đánh dấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô chấm dứt?

A. Các nước cộng hòa tách ra khỏi Liên bang Xô viết và tuyên bố độc lập.

B. Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.

C. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.

D. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) được thành lập.

Đáp án cần chọn là: C vì ngày 25/12/1991, Goóc-ba-chốp tuyên bố từ chức tổng thống. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống, đánh dấu sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sau 74 năm tồn tại.

Câu 6. Cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở các nước Đông Âu lên tới đỉnh điểm trong thời gian nào?

A. Đầu năm 1988.

B. Cuối năm 1988.

C. Cuối năm 1991.

D. Đầu năm 1991.

Đáp án cần chọn là: B vì theo SGK lịch sử lớp 9 trang 11

Câu 7. Trước tình hình khủng hoảng kinh tế, chính trị ngày càng trầm trọng Chính phủ các nước Đông Âu đã có những hành động gì?

A. Tiến hành một loạt cải cách về kinh tế và chính trị.

B. Kêu gọi sự trợ giúp của Liên Xô.

C. Tuyên bố giải tán, từ bỏ quyền lãnh đạo.

D. Đàn áp các phong trào quần chúng, không đề ra các cải cách cần thiết và đúng đắn.

Đáp án cần chọn là: D vì theo SGK lịch sử lớp 9 trang 11.

Câu 8. Hội đồng tương trợ kinh tế SEV giải thể vào năm nào?

A. Năm 1990

B. Năm 1989

C. Năm 1991

D. Năm 1992

Đáp án cần chọn là: C vì ngày 28/06/1991, Hội đồng tương trợ kinh tế SEV chấm dứt hoạt động.

Câu 9. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va tuyên bố giải thể năm nào?

A. Năm 1990

B. Năm 1989

C. Năm 1991

D. Năm 1992

Đáp án cần chọn là: C vì Ngày 01/07/1991, Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va tuyên bố giải thể.

Câu 10. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nướ Đông Âu đã mắc phải một số thiếu sót và sai lầm lớn nào?

A. Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp.

B. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

C. Rập khuôn, cứng nhắc mô hình xây dựng CNXH ở Liên Xô, không phù hợp với hoàn cảnh đất nước.

D.Thực hiện chế độ bao cấp về kinh tế.

Đáp án cần chọn là: C

Phần tiếp:

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 Bài 3 có đáp án: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng

Tổng hợp câu trắc nghiệm Lịch sử 9 ôn thi, ôn vào 10 theo từng bài có đáp án

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 theo bài, ôn thi

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác