Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

1/16/2022 9:47:00 PM
Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 có đáp án chính xác nhất ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

 

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 1 có đáp án: Thế giới động vật đa dạng, phong phú

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 2 có đáp án: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 4 có đáp án: Trùng roi

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 5 có đáp án: Trùng biến hình và trùng giày

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 6 có đáp án: Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 7 có đáp án: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 8 có đáp án: Thủy tức

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 9 có đáp án: Đa dạng của ngành ruột khoang

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 10 có đáp án: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 11 có đáp án: Sán lá gan

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 12 có đáp án: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 13 có đáp án: Giun đũa

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 14 có đáp án: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 15 có đáp án: Giun đất

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 17 có đáp án: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt     

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 18 có đáp án: Trai sông

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 19 có đáp án: Một số thân mềm khác

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 21 có đáp án: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 22 có đáp án: Tôm sông

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 24 có đáp án: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 25 có đáp án: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 27 có đáp án: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 29 có đáp án: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 30 ôn tập có đáp án: Động vật không xương sống

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 31 có đáp án: Cá chép

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 33 có đáp án: Cấu tạo trong của cá chép

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 34 có đáp án: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 35 có đáp án: Ếch đồng

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 37 có đáp án: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 38 có đáp án: Thằn lằn bóng đuôi dài

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 39 có đáp án: Cấu tạo trong của thằn lằn

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 40 có đáp án: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 41 có đáp án: Chim bồ câu

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 43 có đáp án: Cấu tạo trong của chim bồ câu

50 câu trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Ôn tập thi có đáp án: thi giữa học kỳ 1

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác