Câu trắc nghiệm Vật lý lớp 8 Bài 26 có đáp án: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

12/20/2021 9:21:00 AM
Câu trắc nghiệm Vật lý lớp 8 Bài 26 có đáp án chính xác: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Câu trắc nghiệm Vật lý lớp 8 Bài 26 có đáp án: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Bài 1: Trong các chất có thể làm chất đốt như: củi khô, than đá, than bùn, dầu hỏa, năng suất tỏa nhiệt của chúng được xếp từ lớn đến nhỏ như sau:

A. Dầu hỏa, than bùn, than đá, củi khô.

B. Than bùn, củi khô, than đá, dầu hỏa.

C. Dầu hỏa, than đá, than bùn, củi khô.

D. Than đá, dầu hỏa, than bùn, củi khô.

Giải đáp: Đáp án cần chọn là C: Năng suất tỏa nhiệt xếp từ lớn đến nhỏ: Dầu hỏa, than đá, than bùn, củi khô.

Bài 2: Dùng một bếp củi đun nước thì thấy sau một thời gian nồi và nước nóng lên. Vật nào có năng suất tỏa nhiệt?

A. Nước bị đun nóng

B. Nồi bị đốt nóng

C. Củi bị đốt cháy

D. Cả ba đều có năng suất tỏa nhiệt

Giải đáp: Đáp án cần chọn là C: Trong các vật trên, vật có năng suất tỏa nhiệt là củi bị đốt cháy, do củi là nhiên liệu còn nước và nồi không phải là nhiên liệu nên không có năng suất tỏa nhiệt.

Bài 3: Khi nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106 J/kg, điều đó có nghĩa là:

A. Khi đốt cháy 1 g than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.

B. Khi đốt cháy 1 kg than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.

C. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.

D. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 g than đá tỏa ra nhiệt lượng là 27.106 J.

Giải đáp: Đáp án C: Đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Bài 4: Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ “năng suất tỏa nhiệt” sau đây, mệnh đề nào đúng?

A. Năng suất tỏa nhiệt của động cơ nhiệt.

B. Năng suất tỏa nhiệt của nguồn điện.

C. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.

D. Năng suất tỏa nhiệt của một vật.

Giải đáp: Đáp án C: Mệnh đề đúng là: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Bài 5: Biểu thức nào sau đây xác định nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy?

Giải đáp: Đáp án cần chọn là C: Nhiệt lượng tỏa ra khi nhiên liệu bị đốt cháy được xác định theo công thức: Q = q.m

Bài 6: Biết năng suất tỏa nhiệt của than đá là q = 27.106 J/kg. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 12 kg than đá là:

A. 324 kJ         

B. 32,4.106 J         

C. 324.106 J          

D. 3,24.105 J

Giải đáp:

Bài 7: Tại sao dùng bếp than có lợi hơn bếp củi? Chọn câu trả lời đúng nhất.

A. Vì than dễ đun hơn củi.

B. Vì than rẻ hơn củi.

C. Vì than có năng suất tỏa nhiệt lớn hơn củi.

D. Vì than có nhiệt lượng lớn hơn củi.

Giải đáp: Đáp án cần chọn là C: Dùng bếp than có lợi hơn bếp củi vì than có năng suất tỏa nhiệt lớn hơn củi.

Bài 8: Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15 kg củi, 15 kg than đá. Để thu được nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa? Biết năng suất tỏa nhiệt của củi, than đá và dầu hỏa lần lượt là 10.106 J/kg, 27.106 J/kg, 44.106 J/kg.

A. 9,2 kg         

B. 12,61 kg         

C. 5,79 kg

D. 3,41 kg         

Giải đáp: Đáp án B

Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15 kg củi là:

Q1 = q1.m1 = 107.15 = 15.107 J

Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15 kg than đá là:

Q2 = q2.m2 = 27.106.15 = 405.106 J

Lượng dầu hỏa cần dùng để khi đốt cháy thu được nhiệt lượng Q1 là:

Lượng dầu hỏa cần dùng để khi đốt cháy thu được nhiệt lượng Q2 là:

Khối lượng dầu hỏa cần dùng là: m = m’ + m’’ = 3,41 + 9,2 = 12,61 kg

Tự luận

Bài 9: Một chiếc xe máy chạy với vận tốc là 54 km/h thì máy phải sinh ra một công suất là P = 5kW. Hiệu suất của máy là 60%. Hỏi 1 lít xăng xe đi được bao nhiêu km? Biết khối lượng riêng và năng suất tỏa nhiệt của xăng là D = 700 kg/m3, q = 46.106 J/kg.K.

Giải đáp: Gọi s là quãng đường đi được khi động cơ tiêu thụ hết 1 lít xăng.

Khối lượng 1 lít xăng: m = D.V = 700.10-3 = 0,7 kg

Công thực hiện của động cơ: A = P.t = P.(S/V)

Nhiệt lượng do 1 lít xăng tỏa ra để sinh công đó:

Qtp = q.m

Mặt khác

Bài 10: Trên quãng đường 90 km, một ô tô chuyển động với vận tốc 54 km/h thì tiêu thụ hết 5 lít xăng. Hỏi hiệu suất của động cơ ô tô là bao nhiêu? Biết công suất của động cơ là 12 kW và năng suất tỏa nhiệt, khối lượng riêng của xăng là 46.106 J/kg và 700 kg/m3.

Giải đáp:  Khối lượng 5 lít xăng: m = D.V = 700.5.10-3 = 3,5 kg

Quãng đường đi s = 90 km = 90000 m

Vận tốc của xe v = 54 km/h = 15 m/s

Công thực hiện của động cơ: A = P.t = P.(S/V)

Nhiệt lượng do 3,5 kg xăng cháy tỏa ra để sinh công đó:

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Vật lý lớp 8 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

Suckhoecuocsong.vn/TH

 

Các tin liên quan

Các tin khác