Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 40 có đáp án: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 2)

8/1/2022 11:13:00 AM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 40 có đáp án chính xác nhất: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 40 có đáp án: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 2)

Câu 11. Hãy sắp xếp các dữ kiện sau theo trình tự thời gian về diễn biến cuộc cách mạng Nga 1905 – 1907:

1. Thủy thủ trên chiến hạm Pôtemkin khởi nghĩa

 2. Cuộc tổng bãi công bắt đầu tại Mátxcơva rồi nhanh chóng biến thành cuộc khởi nghĩa vũ trang

 3. Phong trào cách mạng chấm dứt

 4. 14 vạn công nhân Pê téc bua và gia đình biểu tình

 5. Lễ kỉ niệm ngày 1 – 5 biến thành cuộc biểu dương tình đoàn kết của công nhân toàn Nga

A. 2, 3, 1, 4, 5

B. 4, 5, 2, 3, 1

C. 1, 2, 3, 4, 5

D. 4, 5, 1, 2, 3

 

Đáp án đúng: D

Câu 12. Cuộc cách mạng Nga 1905 -1907 đã làm cho

A. Chế độ Nga hoàng bị sụp đổ

B. Chế độ Nga hoàng bị lung lay

C. Các dân tộc bị áp bức thoát khỏi sự thống trị của Nga hoàng         

D. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga giành được quyền lãnh đạo cách mạng

 

 

 

Đáp án đúng: B

Câu 13. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của cách mạng Nga 1905 – 1907 là

A. Làm lung lay chế độ Nga hoàng

B. Phát động các giai cấp bị bóc lột , các dân tộc bị áp bức ở Nga đứng dậy đấu tranh

C. Tạo tiền đề cho cuộc cách mạng XHCN nổ ra và giành thắng lợi ở Nga

D. Cổ vũ phong trào đấu tranh của công nhân ở nước đế quốc, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông

 

Đáp án cần chọn: C

Câu 14. Tính chất của cách mạng Nga 1905 – 1907 là:

A. Cách mạng giải phóng dân tộc

B. Cách mạng tư sản

C. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

D. Cách mạng vô sản

 

Đáp án đúng: C

Câu 15. Động lực của cách mạng Nga 1905 -1907 là:

A. Công nhân, nông dân và bình dân

B. Công nhân và nông dân

C. Công nhân và binh lính

D. Công nhân và dân nghèo thành thị

 

Đáp án đúng: A

Câu 16. Điểm giống nhau giữa cách mạng Nga 1905 – 1907 và cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là:

A. Chống lại chế độ quân chủ, lật đổ ách thống trị của nhà vua

B. Diễn ra trong thời đại đế quốc chủ nghĩa

C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

D. Cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo

 

Đáp án đúng: A

Câu 17. Đầu thể kỉ XX các phái cơ hội trong Quốc tế thứ hai ủng hộ:

A. chế độ Nga Hoàng.

B. chính phủ tư sản, ủng hộ chiến tranh.

C. ủng hộ chủ nghĩa để quốc.

D. ủng hộ các phần tử phản động.

 

Đáp án đúng: B

Câu 18. Đầu thế kỉ XX, Đảng Bôn-sê-vích do Lê-nin lãnh đạo kiên quyết chống:

A. chế độ Nga Hoàng.

B. các phần tử phản động trong nước.

C. chiến tranh đề quốc, trung thành với sự nghiệp vô sản.

D. chống chiến tranh đế quốc và nội chiến ở Nga.

 

Đáp án đúng: C

Câu 19. Tháng 12 - 1905, diễn ra sự kiện gì ở Nga?

A. Phong trào cách mạng 1905 - 1907 xuống dần và chấm dứt.

B. Cuộc Tổng bãi công được bắt đầu ở Mát-xcơ-va, rồi nhanh chóng tiễn hành khởi nghĩa vũ trang.

C. Phong trào cách mạng lan rộng, lôi cuốn cả binh lính và nông dân.

D. 44 vạn công nhân bãi công bằng các cuộc bãi công của 10 năm trước đó cộng lại.

 

Đáp án đúng: B

Câu 10. Đầu thế kỉ XX, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga phân hóa thành hai phái là:

A. Phái cách mạng và phái thỏa hiệp

B. Phái cách mạng và phái xét lại

C. Phái Bônsêvích và Mensêvích

D. Phái cách mạng và phái cơ hội

 

Đáp án đúng: C

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 40 ôn tập: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác