Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 40 ôn tập: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

8/1/2022 11:15:00 AM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 40 ôn tập có đáp án: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 40 ôn tập: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Câu 1: Tổ chức nào do Lê -nin thành lập năm 1895 được coi là mầm mống của Đảng mácxít cách mạng? 

A. Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

B. Liên hiệp giải phóng nhân dân Nga.

C. Hội đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

D. Hội đấu tranh giải phóng nhân dân Nga.

 

Đáp án đúng là A vì vào mùa thu năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm Mác-xít ở Pê-téc-bua lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân - mầm mống của Đảng Mác-xít.

Câu 2: Tại sao Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thành lập (1898) nhưng không hoạt động được? 

A. Lê-nin thay đổi chủ trương.

B. Đảng bị phân hóa thành hai phe.

C. Các đảng viên bị bắt.

D. Gián điệp đột nhập vào trong đảng.

 

Đáp án đúng là C: Năm 1898 tại Minxcơ, Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga tuyên bố thành lập nhưng không hoạt động vì các Đảng viên bị bắt.

Câu 3: Năm 1900, Lê-nin cùng các đồng chí của mình xuất bản báo Tia lửa nhằm mục đích gì? 

A. Gây dựng thanh thế cho Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga.

B. Truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân Nga.

C. Giành ưu thế cho pháp Bônsêvích.

D. Tập hợp quần chúng nhân đấu tranh chống lại Nga hoàng.

 

Đáp án đúng là B: Năm 1900, Lênin cùng với các đồng chí của mình xuất bản báo "Tia lửa" nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân Nga.

Câu 4: Đặc điểm của nền kinh tế nước Nga trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là gì? 

A. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội.

B. Đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

C. Mâu thuẫn nhân dân với Nga hoàng ngày càng gay gắt.

D. Nga hoàng đã bị lật đổ, thiết lập chế độ cộng hòa.

 

Đáp án đúng là B: Đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XIX, mặc dù chưa trải qua một cuộc cách mạng tư sản nhưng Nga đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Đây là đặc điểm nổi trội của nước Nga về kinh tế trong giai đoạn này.

Câu 5: Kinh tế công thương nghiệp nước Nga những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX phát triển gắn liền với sự xuất hiện của 

A. Công ty khoa học – kĩ thuật.

B. Công ty lớn.

C. Công ty độc quyền.

D. Công ty đa quốc gia.

 

Đáp án đúng là C: Kinh tế công thương nghiệp nước Nga những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX phát triển gắn liền với sự xuất hiện của các công ti độc quyền.

Câu 6: Tình hình chính trị nước Nga những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX có đặc điểm gì nổi bật? 

A. Duy trì bộ máy cai trị của chính quyền phong kiến.

B. Mâu thuẫn giai cấp nông dân với địa chủ gay gắt.

C. Chính quyền thi hành nhiều chính sách tiến bộ.

D. Nga giành thắng lợi trong chiến tranh Nga – Nhật.

 

Đáp án đúng là A vì nước Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX có những đặc điểm nổi bật về chính trị như sau:

- Duy trì bộ máy cai trị của chính quyền phong kiến, chế độ Nga hoàng kìm hãm sự phát triển sản xuất, bóp nghẹt quyền tự do dân chủ, hầu hết các giai cấp bất mãn...

- Đời sống nhân dân, nhân dân lao động cực khổ.

- Sự thất bại trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 – 1905) làm mâu thuẫn xã hội càng sâu sắc dẫn đến bùng nổ Cách mạng.

Câu 7: Sự kiện nào châm ngòi lửa cho phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga? 

A. Các cuộc bãi công chính trị của quần chúng (1905).

B. Các cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng (1904).

C. Lễ kỉ niệm ngày quốc tế lao động (1-5-1905)

D. Cuộc tổng bãi công của nhân dân Mat-xcơ-va (1905).

 

Đáp án đúng là B vì từ cuối năm 1904, nhiều cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng đã nổ ra với khẩu hiệu: “Đảo đảo chế độ chuyên chế!”, “Đả đảo chiến tranh!”. Các cuộc đấu tranh của quần chúng đã châm ngòi lửa cho cách mạng.

Câu 8: Sự kiện nào sau đây được xem là “Ngày chủ nhật đẫm máu”? 

A. Phong trào cách mạng của nông dân và binh lính (1905).

B. Các cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng (1904).

C. Cuộc tổng bãi công của nhân dân Mat-xcơ-va (1905).

D. 14 vạn công nhân Pe-tec-bua kéo đến Cung điện mùa đông (9/1/1905).

 

Đáp án đúng là D: Ngày 09/01/1905, 14 vạn công nhân Pê-tec-bua và gia đình không vũ khí đến “Cung điện mùa đông” để thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống nhưng họ bị đàn áp bằng súng làm hàng nghìn người chết và bị thương - "Ngày chủ nhật đẫm máu", công nhân dựng chiến lũy chuẩn bị chiến đấu. Khẩu hiệu “Đả đảo chế độ chuyên chế!” được truyền đi khắp nơi.

Câu 9: Năm 1903, Đại hội Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga được triệu tập không bàn về nội dung nào sau đây? 

A. Bàn về cương lĩnh của Đảng.

B. Thông qua Ban chấp hành trung ương Đảng.

C. Đa số đại biểu tán thành đường lối của Lê-nin.

D. Bản về điều lệ Đảng.

 

Đáp án đúng là B: Năm 1903, đại hội Đảng công nhân xã hội Nga được triệu tập ở Luân Đôn dưới sự chủ trì của Lênin để bàn về cương lĩnh điều lệ Đảng. Tại Đại hội đa số đại biểu (Phái Bôn-sê-vich) tán thành đường lối Cách mạng của Lênin, còn thiểu số (phái Men-se-vích) theo khuynh hướng cơ hội chống lại Lênin.

Câu 10: Các tác phẩm Lê-nin viết trong năm 1903 không nhằm mục đích gì? 

A. Khẳng định vai trò của Đảng tiên phong.

B. Nhấn mạnh tầm quan trọng của của đấu tranh chính trị.

C. Phê phán những quan điểm của chủ nghĩa cơ hội.

D. Khẳng định vai trò của các bộ phận ngoài công nhân.

 

Đáp án đúng là D vì trong năm 1903, Lênin viết hàng loạt tác phẩm phê phán những quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lao động.

=> Loại trừ: Khẳng định vai trò của các bộ phận ngoài giai cấp công nhân.

Câu 11: Nhân tố nào không đưa tới cuộc sống cơ cực của công nhân và nhân dân lao động Nga những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX? 

A. Ách áp bức của giai cấp tư sản và tư bản nước Nga.

B. Ảnh hưởng từ chiến tranh Nga – Nhật.

C. Chính sách của chính quyền Nga hoàng.

D. Sự thất bại của các phong trào diễn ra mạnh mẽ.

 

Đáp án cần chọn là D vì cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, cuộc sống của công nhân và nhân dân lao động Nga cơ cực xuất phát từ những nguyên nhân sau:

- Chính quyền chuyên chế Nga hoàng duy trì gần như nguyên vẹn bộ máy cai trị của nền quân chủ phong kiến chuyên chế. Nga hoàng bóp nghẹt mọi quyền tư do dân chủ nên hầu hết các giai cấp đều bất mãn với chế độ này.

- Giai cấp vô sản Nga vừa chịu ách áp bức của chế độ phong kiến vừa chịu sự bóc lột của giai cấp tư sản trong nước và tư sản nước ngoài.

- Cuộc chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905) đã gây thiệt hại và ảnh hưởng mạnh mẽ đến các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Nga.

Câu 12: Khẩu hiệu nào được sử dụng xuyên suốt trong quá trình diễn ra phong trào cách mạng 1905 – 1907? 

A. “Đả đảo chiến tranh”.

B. “Chống chiến tranh đế quốc”.

C. “Đả đảo chế độ chuyên chế”.

D. “Chống chế độ chuyên chế”.

 

Đáp án đúng là C vì:

 - Từ cuối năm 1904, nhiều cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng đã nổ ra với khẩu hiệu: “Đảo đảo chế độ chuyên chế!”, “Đả đảo chiến tranh!”. Các cuộc đấu tranh của quần chúng đã châm ngòi lửa cho cách mạng.

- Ngày 09/01/1905, 14 vạn công nhân Pê-tec-bua và gia đình không vũ khí đến “Cung điện mùa đông” để thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống nhưng họ bị đàn áp bằng súng làm hàng nghìn người chết và bị thương "Ngày chủ nhật đẫm máu", công nhân dựng chiến lũy chuẩn bị chiến đấu. Khẩu hiệu “Đả đảo chế độ chuyên chế!” được truyền đi khắp nơi.

=> Khẩu hiệu “Đả đảo chế độ chuyên chế” được sử dụng xuyên suốt trong quá trình diễn ra phong trào cách mạng 1905 – 1907. Nó cũng phản ánh mục tiêu của phong trào này.

Câu 13: Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là: 

A. Công nhân Xanh Pêtécbua biểu tình thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống

B. Phong trào bãi công, biểu tình của quần chúng cuối năm 1904

C. Quân đội và cảnh sát của Nga hoàng gây vụ thảm sát “Ngày chủ nhật đẫm máu”

D. Nước Nga thất bại trong cuộc Chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905)

 

Đáp án đúng là C vì sau khi quân đội và cảnh sát của Nga hoàng gây vụ thảm sát “Ngày chủ nhật đẫm máu”, lòng tin của nhân dân Nga vào Nga hoàng đã bị tiêu tan. Công nhân thủ đô bắt đầu dựng chiến lũy, chuẩn bị chiến đấu.

=> Làm sóng bãi công phản đối bùng lên cả nước. Chỉ trong tháng 1-1905, số người bãi công lên tới 44 vạn, nhiều hơn cả số người bãi công của 10 năm trước đó cộng lại. (Phong trào cách mạng 1905 – 1907 bùng nổ).

=> Quân đội và cảnh sát của Nga hoàng gây vụ thảm sát “Ngày chủ nhật đẫm máu” là nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cuộc cách mạng 1905 – 1907.

Câu 14: Sự kiện lịch sử nào được coi là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga? 

A. Khởi nghĩa của thủy thủ trên chiến hạm Pôtemkin (5 – 1905)           

B. Cuộc biểu tình ở Xanh Pêtécbua (9 -1 – 1905)

C. Cuộc tổng bãi công biến thành cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mátxcơva (12 – 1905)

D. Các Xô viết đại biểu công nhân được thành lập (cuối năm 1905)

 

Đáp án đúng là C vì tại Mat-xcơ-va, tháng 12 – 1905, cuộc tổng bãi công chuyển sang khởi nghĩa vũ trangnhiều cuộc khởi nghĩa vũ trang cũng nổ ra ở các thành phố khác trong cả nước. Công nhân đã dựng chiến lũy và chiến đấu anh dũng trong hai tuần lễ. Sự kiện lịch sử này được xem là đỉnh cao của cách mạng 1905 – 1907 ở Nga.

Câu 15: Điểm khác nhau giữa hai phái Bônsêvích và Mensêvích là gì? 

A. Tán thành hay phản đối đường lối cách mạng của Lênin

B. Về đánh giá vai trò của giai cấp công nhân và đảng tiên phong của nó

C. Nhận thức về vai trò của đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lãnh đạo

D. Ủng hộ hay phản đối việc làm phải cách mạng lật đổ chế độ Nga hoàng

 

Đáp án đúng là A vì:

 - Phái Bônsêvích: tán thành đường lối cách mạng của Lê-nin.

- Pháp Mensêvích: theo khuỵn hướng cơ hội, chống lại Lê-nin.

=> Điểm khác nhau giữa hai phái Bônsêvích và Mensêvích là: tán thành hay phản đối đường lối cách mạng của Lênin

Câu 16: Ý nào sau đây phản ánh vai trò của Lê -nin đối với Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga? 

A. Đấu tranh bảo vệ học thuyết Mác.

B.  Đẩy mạnh truyền bá lí luận giải phóng dân tộc.

C. Thông qua chủ trương Nga rút khỏi chiến tranh đế quốc.       

D. Lãnh đạo phong trào 1905 – 1907 thắng lợi.

 

Đáp án đúng là A vì vai trò của Lê-nin đối với Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga được thể hiện qua hai luận điểm chính sau:

- Tham gia phong trào công nhân và thành lập chính đảng vô sản:

+ Năm 1895, Lê-nin thống nhất các nhóm mácxít ở Xanh Pê-téc-bua thành một tổ chức chính trị, lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân. Đó là mầm mống của Đảng mácxít cách mạng.

+ Năm 1898, Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga tuyên bố thành lập.

+ Năm 1903, Đại hội đảng công nhân xã hội dân chủ Nga được triệu tập ở Luân Đôn dưới sự chủ trì của Lê-nin để bàn về cương lĩnh và điều lệ Đảng.

- Đấu tranh bảo vệ học thuyết Mác:

+ Năm 1900, Lê-nin cùng các đồng chí của mình xuất bản báo "Tia lửa" nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân Nga.

+ Lê-nin viết nhiều tác phẩm quan trọng nhằm phê phán sâu sắc những quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, đồng thời khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong của lực lượng này; nhấn mạnh tầm quan trọng của đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lao động.

Câu 17: Luận điểm nào dưới đây không chứng tỏ Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới? 

A. Tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác.

B. Kiên quyết đấu tranh cho quyền lợi cho giai cấp công nhân.

C. Tập hợp đông đảo nhân dân lao động vào mặt trận thống nhất chung.

D. Dựa vào quần chúng nhân dân lao động đấu tranh vì tiến bộ xã hội.

 

Đáp án cần chọn là C vì Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là Đảng kiểu mới vì:

- Đấu tranh kiên quyết cho quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động.

- Tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác.

- Dựa vào quần chúng nhân dân lao động đấu tranh vì sự tiến bộ của xã hội.

Câu 18: Một trong những ý nghĩa quốc tế của phong trào cách mạng 1905 – 1907 là gì? 

A. Thức tỉnh nhân đấu tranh vào đầu thế kỉ XX.

B. Giáng một đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga hoàng.

C. Cổ vũ phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở các nước đế quốc.

D. Thể hiện lòng yêu nước của nhân dân Nga.

 

Đáp án đúng là C vì ý nghĩa quốc tế của phong trào cách mạng 1905 – 1907 bao gồm:

- Giáng một đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga hoàng, có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở các nước đế quốc.

- Thức tỉnh nhân dân các nước phương Đông đấu tranh vào đầu thế kỉ XX.

Câu 19: Phong trào cách mạng 1905 – 1907 mang tính chất? 

A. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

B. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D. Cách mạng giải phóng dân tộc.

 

Đáp án đúng là A vì phong trào cách mạng 1905 – 1907 là cuộc Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới vì:

- Do giai cấp vô sản lãnh đạo với sự tham gia của đông đảo nhân dân lao động.

- Giải quyết những nhiệm vụ của cuộc Cách mạng dân chủ tư sản.

- Đặt cơ sở cho việc chuyển sang Cách mạng Xã hội chủ nghĩa.

Câu 20: Những lực lượng nào tham gia phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?  

A. Công nhân, nông dân, địa chủ.

B. Công nhân, nông dân, binh lính.

C. Công nhân, nông dân, tư sản.

D. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản.

 

Đáp án đúng là B vì:

- Ngày 9-1-1905, 14 vạn công nhân Xanh Pê-téc-pua và gia đình tay không vũ khí, mang theo cờ và ảnh của Nga hoàng tiến lên Cung điện Mùa Đông.

- Mùa hè năm 1905, phong trào cách mạng lan rộng, lôi cuốn cả binh lính và nông dân

- Tháng 12-1905, cuộc tổng bãi công bắt đầu ở Mát-xcơ-va rồi nhanh chóng biến thành khởi nghĩa vũ trang. Công nhân đã dựng chiến lũy và chiến đấu anh dũng trong hai tuần lễ.

=> Những lực lượng tham gia phong trào cách mạng 1905 – 1907 bao gồm: công nhân, nông dân và binh lính.

Câu 21: Nội dung chính trong hoạt động của phái cơ hội ở Nga đầu thế kỉ XIX là: 

A. Kêu gọi nhân dân ủng hộ chính phủ tư sản, ủng hộ chiến tranh.

B. Thực hiện khẩu hiệu “Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến Cách mạng”.

C. Đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.

D. Tuyên truyền chủ nghĩa Mác vào trong quần chúng nhân dân.

 

Đáp án đúng là A vì cuộc đấu tranh chống lại phái cơ hội đầu thế kỉ XIX ở Nga bao gồm những nét chính sau đây:

- Đầu thế kỷ XX, khi các nước đế quốc chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh thì phái cơ hội trong Quốc tế 2 kêu gọi công nhân ủng hộ chính phủ tư sản với mình, ủng hộ chiến tranh.

- Duy nhất có Đảng Bôn-sê-vich do Lênin lãnh đạo là đấu tranh chống lại chiến tranh đế quốc với khẩu hiệu "Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến Cách mạng".

- Lênin có những đóng góp quan trọng về mặt lý luận thông qua những tác phẩm của mình.

Câu 22: Điểm giống nhau giữa cách mạng Nga 1905 – 1907 và cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là: 

A. Chống lại chế độ quân chủ, lật đổ ách thống trị của nhà vua

B. Diễn ra trong thời đại đế quốc chủ nghĩa

C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

D. Cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo

 

Đáp án đúng là A vì:

 - Cách mạng Nga 1905 – 1907:  chống lại chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng.

- Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII: chống lại chế độ phong kiến với chỗ dựa là tầng lớp quý tộc và Giáo hội Anh.

- Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII: chống lại chế độ quân chủ chuyên chế, đứng đầu là vua Lu-i XVI.

Phần tiếp:

 

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác