Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 39 ôn tập: Quốc tế thứ hai

8/1/2022 11:03:00 AM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 39 ôn tập có đáp án: Quốc tế thứ hai

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 39 ôn tập: Quốc tế thứ hai

Câu 1: Từ thập niên 70 của thế kỉ XIX, đội ngũ công nhân ở các nước tư bản có sự biến đổi ra sao? 

A. tăng nhanh về số lượng và chất lượng.

B. công nhân tiến tới khởi nghĩa vũ trang.

C. những cuộc đình công và bãi công diễn ra sôi nổi.

D. đấu tranh hoàn toàn vì quyền lợi chính trị.

 

Đáp án đúng là A: Từ đầu thập niên 70 của thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ ở châu Âu và Bắc Mĩ. Đội ngũ công nhân ở các nước tăng nhanh về số lượng và chất lượng.

Câu 2: Phong trào đấu tranh đòi tăng lương và quyền dân chủ của công nhân Pháp trong năm 1886 đã thể hiện điều gì? 

A. công nhân muốn cải thiện đời sống của mình.

B. công nhân đã chuyển sang đấu tranh tự giác.

C. công nhân ngày càng lớn mạnh.

D. đời sống của công nhân ngày càng cực khổ.

 

Đáp án đúng là C: Ở Pháp, riêng năm 1886, tại các trung tâm công nghiệp, đặc biệt là vùng mỏ, phong trào đấu tranh đòi tăng lương và quyền dân chủ đã thể hiện sự lớn mạnh của công nhân Pháp.

Câu 3: Nét nổi bật của phong trào công nhân Mĩ cuối thế kỉ XIX so với các nước tư bản khác là: 

A. phong trào bãi công nổ ra mạnh mẽ ở phía Bắc nước Mĩ.

B. phong trào đòi cải thiện đời sống diễn ra mạnh mẽ.

C. công nhân đòi tăng lương, thực hiện ngày làm 8 giờ.

D. gắn liền với những cuộc đình công và bãi công sôi nổi khắp cả nước.

 

Đáp án đúng là D: Nét nổi bật của phong trào công nhân Mĩ cuối thế kỉ XIX gắn liền với những cuộc đình công và bãi công sôi nổi khắp cả nước. Tiêu biểu là cuộc bãi công của gần 40 vạn công nhân dệt Si-ca-go (Mĩ) ngày 1-5-1886 đòi thực hiện chế độ ngày làm 8 giờ đã buộc giới chủ phải nhượng bộ.

Câu 4: Các Đảng công nhân, Đảng xã hội, nhóm công nhân tiến bộ được thành lập ở các nước tư bản những năm cuối thế kỉ XIX là kết quả của hoạt động nào sau đây? 

A. Sự truyền bá học thuyết Mác ở nhiều nước tư bản tiên tiến.

B. Sự hoạt động hiệu quả của Quốc tế thứ hai.

C. Sự chỉ đạo có hiệu quả của Ph. Ăng-ghen.

D. Các cuộc đình công của công nhân phát triển mạnh mẽ.

 

Đáp án đúng là A: Trong những năm cuối thế kỉ XIX, do kết quả của việc truyền bá học thuyết Mác ở nhiều nước tư bản tiên tiến, các đảng công nhân, đảng xã hội hay các nhóm có khuynh hướng tiến bộ cách mạng của giai cấp công nhân được thành lập.

Câu 5: Trước sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đã đặt ra yêu cầu thành lập tổ chức nào? 

A. Quốc tế Cộng sản

B. Tổ chức quốc tế mới của giai cấp công nhân

C. Tổ chức thống nhất hành động của công nhân quốc tế

D. Cơ quan lãnh đạo phong trào công nhân quốc tế

 

Đáp án đúng là B: Trước sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đã đặt ra yêu cầu phải thành lập tổ chức Quốc tế mới của giai cấp vô sản thế giới, tiếp nối nhiệm vụ của Quốc tế thứ nhất.

Câu 6: Đâu không phải nguyên nhân dẫn đến những năm 70 của thế kỉ XIX, đời sống của công nhân trở nên khó khăn? 

A. Xu thế độc quyền và chính sách chạy đua vũ trang thắng thế.

B. Sự bóc lột nặng nề của giai cấp tư sản.

C. Nhiều công nhân phải tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất.

D. Quá trình chuẩn bị chiến tranh phân chia lại thế giới.

 

Đáp án cần chọn là C vì sự bóc lột nặng nề của giai cấp tư sản, xu thế độc quyền và chính sách chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh để phân chia lại thế giới khiến đời sống của công nhân cực khổ dẫn đến nhiều cuộc đấu tranh công nhân nổ ra.

Câu 7: Một trong những phong trào đấu tranh của công nhân Đức trong những năm cuối thế kỉ XIX? 

A. Phong trào đòi giai cấp tư sản bãi bỏ “đạo luật đặc biệt”.

B. Cuộc bãi công của công nhân khuân vác Luân Đôn.

C. Cuộc tổng bãi công của công nhân Si-ca-go.

D. Phong trào đòi tăng lương và quyền dân chủ năm 1886

 

Đáp án đúng là A vì:

 - Đáp án A: ở Đức, phong trào đấu tranh đòi cải thiện đời sống cho người lao động phát triển mạnh mẽ trong những năm 70-80, buộc giai cấp tư sản phải bãi bỏ “Đạo luật đặc biệt” (ban hành tháng 10-1878, nhằm chống lại công nhân) vào năm 1890.

- Đáp án B: phong trào đấu tranh của công nhân Pháp.

- Đáp án C: phong trào đấu tranh của công nhân Anh.

- Đáp án D: phong trào đấu tranh của công nhân Mĩ.

Câu 8: Tổ chức nào không được giai cấp công nhân thành lập trong những năm cuối thế kỉ XIX? 

A. Đảng Xã hội Mĩ.

B. Đảng Công nhân Pháp.

C. Nhóm giải phóng lao động Nga.

D. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Đức

 

Đáp án cần chọn là A:

 - Sự truyền bá cúa học thuyết Mác ở nhiều nước tiên tiến, các đảng Đảng công nhân, Đảng xã hội, nhóm công nhân tiến bộ được thành lập: Đảng công nhân xã hội dân chủ Đức (1875), Đảng công nhân xã hội Mĩ (1876), Đảng công nhân Pháp (1879), nhóm giả phóng lao động Nga (1883)

=> Đảng xã hội Mĩ không chính xác, tên đúng phải là Đảng công nhân xã hội Mĩ.

Câu 9: Nguyên nhân nào không đưa đến sự bùng nổ và phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX? 

A. Ý thức giác ngộ của công nhân lên cao.

B. Sự biến đổi về chất và lượng của giai cấp công nhân.

C. Mâu thuẫn sâu sắc giữa tư sản và vô sản.

D. Sự hình thành liên minh công – nông.

 

Đáp án cần chọn là D vì những nguyên nhân đưa đến sự bùng nổ của phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX bao gồm:

- Mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản sâu sắc.

- Chủ nghĩa Mác xâm nhập vào phong trào công nhân.

 - Công nhân có sự biến đổi về chất lượng và số lượng Ý thức giác ngộ của công nhân lên cao.

Câu 10: Việc lấy ngày 1 – 5 hằng năm là ngày Quốc tế lao động nhằm mục đích gì? 

A. Biểu dương sức mạnh của phong trào công nhân

B. Đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân thế giới

C. Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

D. Đoàn kết công nhân các nước châu Âu

 

Đáp án đúng là B vì sau sự kiện cuộc tổng bãi công của gần 40 vạn công nhân dệt Si-ca-go (Mĩ) (1-5-1886) đòi lao động 8 giờ đã buộc giới chủ phải nhượng bộ. Ngày này đi vào lịch sử là ngày Quốc tế lao động nhằm mục đích đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân thế giới, làm cho phong trào công nhân ngày càng phát triển.

Câu 11: Một trong những đặc điểm nổi bật của phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX là 

A. Mục tiêu giải phóng dân tộc.

B. Bãi công, biểu tình chưa có tổ chức.

C. Quy mô bao gồm tất cả các nước Âu – Mĩ.

D. Thành lập nhiều Đảng Cộng sản.

 

Đáp án đúng là C vì phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX mang những đặc điểm nổi bật sau đây:

- Quy mô: công nhân ở tất cả các nước tư bản Âu-Mĩ.

- Hình thức đấu tranh: bãi công, biểu tình (có tổ chức).

- Mục tiêu: đòi tăng lương, giảm giờ làm.

- Kết quả: thành lập các tổ chức chính trị của giai cấp công nhân ở mỗi nước

Câu 12: Theo quyết nghị của Liên đoàn lao động Mỹ, ngày nào được chọn làm ngày đấu tranh của công nhân Si-ca-go? 

A. 1-5-1886.

B. 1-5-1878.

C. 1-5-1880.

D. 1-5-1888.

 

Đáp án đúng là A: Theo quyết nghị của Liên đoàn lao động Mỹ khi đó thì ngày 1 tháng 5 năm 1886 được chọn làm ngày đấu tranh của công nhân Si-ca-go. Tại đại hội Quốc tế thứ hai năm 1889, dưới sự chỉ đạo của Ăng-ghen, một quyết nghị quan trọng đã được thông qua: đoàn kết giai cấp công nhân quốc tế đấu tranh cho khẩu hiệu "ngày làm 8 giờ" và chọn ngày 1 tháng 5 hằng năm làm ngày đấu tranh của giai cấp công nhân toàn thế giới. Ngày 1 tháng 5 được mở đầu bằng sự kiện Si-ca-go đã trở thành ngày biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân, ngày đoàn kết quốc tế của những người lao động, ngày hội của nhân dân bị bóc lột. Ngày 1 tháng 5 trở thành ngày Quốc tế Lao động.

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 40 có đáp án: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 1)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác