Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 theo bài, ôn thi

2/21/2022 4:06:00 PM
Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 theo bài, ôn thi

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 theo bài, ôn thi

CHƯƠNG 1: Các thí nghiệm của Menđen

Bài 1: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 1 có đáp án: Menđen và Di truyền học

Bài 2: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 2 có đáp án: Lai một cặp tính trạng

Bài 3: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 3 có đáp án: Lai một cặp tính trạng (Tiếp)

Bài 4: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 4 có đáp án: Lai hai cặp tính trạng

Bài 5: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 5 có đáp án: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp)

CHƯƠNG 2: Nhiễm sắc thể

Bài 8: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 8 có đáp án: Nhiễm sắc thể

Bài 9: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 9 có đáp án: Nguyên phân

Bài 10: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 10 có đáp án: Giảm phân

Bài 11: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 11 có đáp án: Phát sinh giao tử và thụ tinh

Bài 12: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 12 có đáp án: Cơ chế xác định giới tính

Bài 13: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 13 có đáp án: Di truyền liên kết

Bài 15: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 15 có đáp án: ADN

Bài 16: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 16 có đáp án: AND và bản chất của gen

Bài 17: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 17 có đáp án: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Bài 18: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 18 có đáp án: Protein

Bài 19: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 19 có đáp án: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Bài 21: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 21 có đáp án: Đột biến gen

Bài 22: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 22 có đáp án: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 23: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 23 có đáp án: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 24: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 24 có đáp án: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (Tiếp)

Bài 25: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 25 có đáp án: Thường biến

Bài 28: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 28 có đáp án: Phương pháp nghiên cứu di truyền người 

Bài 29: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 29 có đáp án: Bệnh và tật di truyền ở người

Bài 30: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 30 có đáp án: Di truyền học với con người

Bài 31: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 31 có đáp án: Công nghệ tế bào

Bài 32: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 32 có đáp án: Công nghệ gen

Bài 33: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 33 có đáp án: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Bài 34: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 34 có đáp án: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Bài 35: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 35 có đáp án: Ưu thế lai

Bài 36: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 36 có đáp án: Các phương pháp chọn lọc

Bài 37: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 37 có đáp án: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Bài 41: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 41 có đáp án: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bài 42: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 42 có đáp án: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

Bài 43: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 43 có đáp án: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Bài 44: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 44 có đáp án: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Bài 47: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 47 có đáp án: Quần thể sinh vật 

Bài 48: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 48 có đáp án: Quần thể người

Bài 49: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 49 có đáp án: Quần thể xã sinh vật

Bài 50: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 50 có đáp án: Hệ sinh thái

Bài 53: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 53 có đáp án: Tác động của con người đối với môi trường

Bài 54: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 54 có đáp án: Ô nhiễm môi trường

Bài 55: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 55 có đáp án: Ô nhiễm môi trường (tiếp)

Bài 58: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 58 có đáp án: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Bài 59: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 59 có đáp án: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

Bài 60: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 60 có đáp án: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Bài 61: Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 61 có đáp án: Luật bảo vệ môi trường

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác