Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 33 có đáp án: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

2/24/2022 3:00:00 PM
Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 33 có đáp án: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 33 có đáp án: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Câu 1: Để gây đột biến nhân tạo, có thể dùng các tác nhân vật lí là

A. các tia tử ngoại, sốc nhiệt.

B. các tia phóng xạ, tia tử ngoại.

C. các tia phóng xạ, sốc nhiệt.

D. các tia phóng xạ, tia tử ngoại, sốc nhiệt.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Tia phóng xạ có đặc điểm gì?

A. Có khả năng xuyên qua các mô, gây đột biến NST.

B. Có khả năng gây đột biến gen.

C. Được dùng để xử lí vi sinh vật, bào tử và hạt phấn.

D. Không có khả năng xuyên sâu.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Đâu không phải là tia phóng xạ?

A. Tia anpha

B. Tia X

C. Tia gamma

D. Tia UV

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Sốc nhiệt làm chấn thương trong bộ máy di truyền hoặc làm tổn thương thoi phân bào gây rối loạn sự phân bào.

B. Tia phóng xạ có khả năng xuyên sâu qua các mô, gây đột biến NST.

C. Tia tử ngoại có khả năng gây đột biến gen.

D. Sốc nhiệt không gây đột biến NST.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai khi gây đột biến nhân tạo bằng tác nhân hóa hóa?

A. Dùng cônsixin có thể gây ra các thể đa bội.

B. Sử dụng hóa chất gây đột biến gen.

C. Các hóa chất gây đột biến đều có tính độc cao.

D. Hóa chất gây đột biến nhân tạo có khả năng xuyên sâu kém.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Trong chọn giống cây trồng, người ta chú ý tới các đột biến nào?

A. Đột biến tạo khả năng chống chịu tốt với các điều kiện bất lợi về nhiệt độ và đất đai.

B. Đột biến rút ngắn thời gian sinh trưởng, cho năng suất và chất lượng cao.

C. Đột biến kháng được nhiều loại sâu bệnh.

D. Cả A, B, C.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau

A. Gây đột biến nhân tạo bằng các tác nhân vật lí và hóa học giúp tăng nguồn biến dị cho quá trình chọn lọc.

B. Tia phóng xạ không có khả năng xuyên qua các mô, gây đột biến gen.

C. Sốc nhiệt chỉ làm phát sinh đột biến cấu trúc NST.

D. Phương pháp chọn giống đột biến được áp dụng rộng rãi đói với nhóm động vật bậc cao.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Tia phóng xạ thường được dùng để xử lí và gây đột biến ở

A. Thực vật, động vật.

B. Thực vật.

C. Động vật.

D. Vi sinh vật.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: Đâu không phải là siêu tác nhân đột biến?

A. Cônsixin.

B. Nitrozo metyl ure (NMU).

C. Nitrozo etyl ure (NEU).

D. Etyl metan sunphonat (EMS).

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10: Đâu không phải là tác nhân vật lí được dùng gây đột biến nhân tạo?

A. Sốc nhiệt.

B. Tia X.

C. Tia UV.

D. Etyl metan sunphonat (EMS)

Đáp án cần chọn là: D

Phần tiếp

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 Bài 34 có đáp án: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Sinh học lớp 9 theo bài, ôn thi

Tổng hợp câu trắc nghiệm Sinh học 9 ôn thi, ôn vào 10 theo từng bài có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác