Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 5 có đáp án: Thực hành nối dây dẫn điện (phần 2)

3/21/2022 4:49:00 PM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 5 có đáp án chính xác: Thực hành nối dây dẫn điện (phần 2)

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 5 có đáp án: Thực hành nối dây dẫn điện (phần 2)

Câu 1. Có mấy loại mối nối dây dẫn điện?

A. 2

B. 1                                                                        

C. 3                                                                        

D. 4

Đáp án cần chọn là: C vì có 3 loại mối nối dây dẫn điện:

+ Mối nối thẳng

+ Mối nối phân nhánh

+ Mối nối dùng phụ kiện

Câu 2. Dây điện có loại mối nối nào?

A. Mối nối dùng phụ kiện

B. Mối nối thẳng

C. Mối nối phân nhánh

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3. Nối nối tiếp là:

A. Mối nối thẳng

B. Mối nối dùng phụ kiện

C. Mối nối phân nhánh

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: A vì

+ Mối nối thẳng: nối nối tiếp

+ Mối nối phân nhánh: nối rẽ

+ Mối nối dùng phụ kiện: nối dùng hộp nối dây, bulong.

Câu 4. Nối rẽ là:

A. Mối nối thẳng

B. Mối nối phân nhánh

C. Mối nối dùng phụ kiện

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5. Nối dùng hộp nối dây là:

A. Mối nối phân nhánh

B. Mối nối thẳng

C. Mối nối dùng phụ kiện

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6. Mối nối dây dẫn phải đảm bảo mấy yêu cầu?

A. 1                                                                        

B. 2

C. 3                                                                         

D. 4

Đáp án cần chọn là: D vì mối nối dây dẫn phải đảm bảo 4 yêu cầu:

1. Dẫn điện tốt

2. Có độ bền cơ học cao

3. An toàn điện

4. Đảm bảo về mặt mĩ thuật

Câu 7. Yêu cầu đầu tiên của mối nối dây dẫn là:

A. Dẫn điện tốt

B. An toàn điện

C. Đảm bảo về mặt mĩ thuật

D. Có độ bền cơ học cao

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8. Yêu cầu thứ hai của mối nối dây dẫn là:

A. Dẫn điện tốt

B. Có độ bền cơ học cao

C. An toàn điện

D. Đảm bảo về mặt mĩ thuật

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9. Yêu cầu thứ ba của mối nối dây dẫn là:

A. Có độ bền cơ học cao

B. Dẫn điện tốt

C. An toàn điện

D. Đảm bảo về mặt mĩ thuật

Đáp án cần chọn là: C

Giải thích: Mối nối dây dẫn phải đảm bảo 4 yêu cầu:

1. Dẫn điện tốt

2. Có độ bền cơ học cao

3. An toàn điện

4. Đảm bảo về mặt mĩ thuật

Giải thích: Mối nối dây dẫn phải đảm bảo 4 yêu cầu:

1. Dẫn điện tốt

2. Có độ bền cơ học cao

3. An toàn điện

4. Đảm bảo về mặt mĩ thuật

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11. Quy trình nối dây dẫn điện gồm mấy bước?

A. 2                                                                         

B. 4

C. 6                                                                        

D. 8

Đáp án cần chọn là: C vì các bước trong quy trình nối dây dẫn điện là:

+ Bước 1: Bóc vỏ cách điện

+ Bước 2: Làm sạch lõi

+ Bước 3: Nối dây

+ Bước 4: Kiểm tra mối nối

+ Bước 5: Hàn mối nối

+ Bước 6: Cách điện mối nối

Câu 12. Bước đầu tiên trong quy trình nối dây dẫn điện là:

A. Bóc vỏ cách điện

B. Làm sạch lõi

C. Nối dây

D. Kiểm tra mối nối

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13. Bước thứ hai trong quy trình nối dây dẫn điện là:

A. Bóc vỏ cách điện

B. Làm sạch lõi

C. Nối dây

D. Kiểm tra mối nối

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14. Bước thứ ba trong quy trình nối dây dẫn điện là:

A. Bóc vỏ cách điện

B. Làm sạch lõi

C. Nối dây

D. Kiểm tra mối nối

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15. Bước thứ tư trong quy trình nối dây dẫn điện là:

A. Nối dây

B. Bóc vỏ cách điện

C. Làm sạch lõi

D. Kiểm tra mối nối

Đáp án cần chọn là: D

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 6 có đáp án: Thực hành: lắp mạch bảng điện (phần 1)

Tổng hợp câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác