Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 4 có đáp án: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện có đáp án (phần 2)

3/15/2022 3:47:00 PM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 4 có đáp án: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện có đáp án (phần 2)

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 4 có đáp án: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện có đáp án (phần 2)

Câu 1. Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện người ta tiến hành tìm hiểu đồng hồ đo điện ở mấy nội dung?

A. 1                                                                        

B. 2

C. 3                                                                        

D. 4

Đáp án cần chọn là: D vì có 4 nội dung cần thực hiện trong tìm hiểu đồ dùng điện:

1. Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ

2. Tìm hiểu chức năng đồng hồ đo

3. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo

4. Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài đồng hồ đo.

Câu 2. Nội dung đầu tiên cần thực hiện khi tìm hiểu đồ dùng điện là gì?

A. Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ

B. Tìm hiểu chức năng đồng hồ đo

C. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo

D. Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài đồng hồ đo.

Đáp án cần chọn là: A vì có 4 nội dung cần thực hiện trong tìm hiểu đồ dùng điện

Câu 3. Nội dung thứ hai cần thực hiện khi tìm hiểu đồ dùng điện là gì?

A. Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ

B. Tìm hiểu chức năng đồng hồ đo

C. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo

D. Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài đồng hồ đo.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4. Nội dung thứ ba cần thực hiện khi tìm hiểu đồ dùng điện là gì?

A. Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ

B. Tìm hiểu chức năng đồng hồ đo

C. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo

D. Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài đồng hồ đo.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5. Nội dung thứ tư cần thực hiện khi tìm hiểu đồ dùng điện là gì?

A. Tìm hiểu các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ

B. Tìm hiểu chức năng đồng hồ đo

C. Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo

D. Tìm hiểu cấu tạo bên ngoài đồng hồ đo.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6. Chương trình Công nghệ 9 giới thiệu mấy cách sử dụng đồng hồ đo điện?

A. 1                                                                        

B. 2

C. 3                                                                        

D. 4

Đáp án cần chọn là: B vì Chương trình Công nghệ lớp 9 giới thiệu 2 cách sử dụng đồng hồ đo điện:

1. Sử dụng công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ của mạch điện.

2. Sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở.

Câu 7. Cách sử dụng đồng hồ đo điện đầu tiên được giới thiệu là:

A. Sử dụng công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ của mạch điện.

B. Sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở.

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8. Cách sử dụng đồng hồ đo điện thứ hai được giới thiệu là:

A. Sử dụng công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ của mạch điện.

B. Sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở.

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ gồm mấy bước?

A. 1                                                                        

B. 2

C. 3                                                                        

D. 4

Đáp án cần chọn là:  C vì đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ gồm 3 bước:

+ Bước 1: Đọc và giải thích kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện.

+ Bước 2: Nối mạch điện thực hành

+ Bước 3: Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện

Câu 10. Bước đầu tiên của đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ?

A. Đọc và giải thích kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện.

B. Nối mạch điện thực hành

C. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là:  A

Câu 11. Bước thứ hai của đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ?

A. Đọc và giải thích kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện.

B. Nối mạch điện thực hành

C. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là:  B

Câu 12. Bước thứ ba của đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ?

A. Đọc và giải thích kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện.

B. Nối mạch điện thực hành

C. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án cần chọn là:  C

Câu 13. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng gồm mấy bước?

A. 1                                                                       

B. 2

C. 3                                                                        

D. 4

Đáp án cần chọn là:  B

Câu 14. Bước đầu tiên của sử dụng đồng hồ vạn năng đo điện trở là:

A. Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ vạn năng

B. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án cần chọn là:  A

Giải thích: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng gồm 2 bước:

+ Bước 1: Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ vạn năng

+ Bước 2: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng

Câu 15. Bước thứ hai của sử dụng đồng hồ vạn năng đo điện trở là:

A. Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ vạn năng

B. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án cần chọn là:  B

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án: Thực hành: Nối dây điện (phần 1)

Tổng hợp câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác