Văn khấn lễ Cải Cát, Sang Cát đọc theo thầy

3/9/2016 1:41:21 PM
Văn khấn lễ Cải Cát đọc theo thầy

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân

Con kính lạy chư em tiên Cao Tằng Tô Khảo, Cao Tằng To Ty.

Hôm nay ngày…..    tháng…..        năm.... tỉnh……huyện…….. xã……..thôn………         

Rày thân: Phần mộ dời xong, lễ Ngu kính tế.

Hồn thiêng xin hưởng, nguyện cầu vĩnh viễn âm phần. Phúc để di lưu, phù hộ vững bền miêu duệ.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Hiển khảo (hoặc tỷ)             mộ tiền.

Than rằng: Thương xót cha (hay mẹ) xưa,nay vắng xa trần thế.

Thác về, sống gửi, đất ba thước phải vùi chôn.

Phách lạc hồn bay, hình trăm năm khó gìn để;

Lúc trước việc nhà bối rối, đặt để còn chưa hợp hướng phương.

Tới nay, tìm đất tốt lành, sửa sang lại, cầu an hình thế

Văn khấn lễ Cải Cát

Suckhoecuocsong.com.vn

Các tin khác