Văn khấn Bà Chúa kho

2/18/2016 10:05:00 AM
Dưới đây là văn khấn Bà Chúa Kho tại đền Bà Chúa Kho.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con xin kính lạy Tam giới Thiên chúa cập nhất thiết Thánh chúng.

Con xin kính lạy Tam phủ công đồng. Tứ phủ vạn linh.

Con xin kính lạy Thiên tiên Thánh mẫu, Địa thiên Thánh mẫu, Thuỷ tiên Thánh mẫu.

Con xin kính lạy Đức Chúa kho Thánh mẫu hiển hoá anh linh.

Con xin kính lạy Tứ phủ chầu bà, Ngữ vị Thánh ông, Tứ phủ Quan Hoàng.

Con xin kính lạy Nhị vị Thánh cô, Bát bộ Sơn trang, Thập nhị Tiên nàng

Con xin kính lạy Đương niên hành khiển chí đức Tôn thần.

Con xin kính lạy Đương cảnh Thành Hoàng Bản Thổ đại vương.

Con xin kính lạy Ngủ hổ thần tướng, Thanh Bạch Thần linh.

Hương tử con là…………………

Ngụ tại…………………..

Hôm nay là ngày……………………..

Con sắm sửa kim ngân, hương hoa, trà quả, lễ vaatj chí thiết lòng thành dâng lễ, sám hối cầu xin phù hộ cho hương tử con được gia quyến bình an, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, bách sự được như ý.

Hương tử con lễ bạc tâm thành, cúi đầu thành tâm kính lễ bà Chúa Kho Thánh Mẫu, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn Bà Chúa kho

Suckhoecuocsong.com.vn

Các tin khác