Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 9 có đáp án: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

12/22/2021 11:55:00 AM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 9 có đáp án chính xác: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 9 có đáp án: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Câu 1. Hai dòng sông nào gắn liền với nền văn minh Trung Quốc cổ đại?

A. Hoàng Hà và Trường Giang.

B. Sông Ơ- phrát và sông Ti-grơ.

C. Sông Hồng và sông Đà.

D. Sông Ấn và sông Hằng.

Đáp án cần chọn là A: Hai dòng sông gắn liền với nền văn minh Trung Quốc cổ đại là: Hoàng Hà và Trường Giang.

Câu 2. Người Trung Quốc cổ đại đã xây dựng nền văn minh đầu tiên ở lưu vực dòng sông nào dưới đây?

A. Sông Nin.

B. Sông Hằng.

C. Sông Ấn.

D. Hoàng Hà.

Đáp án cần chọn là D: Người Trung Quốc cổ đại đã xây dựng nền văn minh đầu tiên ở lưu vực Hoàng Hà

Câu 3. Từ thế kỉ XXI – III TCN, lịch sử Trung Quốc trải qua các triều đại nào?

A. Hạ, Thương, Chu.

B. Tùy, Đường, Tống.

C. Tần, Hán, Tấn.

D. Tống, Nguyên, Minh.

Đáp án cần chọn là A: Từ thế kỉ XXI – III TCN, lịch sử Trung Quốc trải qua các triều đại: Hạ, Thương, Chu.

Câu 4. Tần Thủy Hoàng thống nhất lãnh thổ Trung Quốc vào thời gian nào?

A. 223 TCN.

B. 222 TCN.

C. 221 TCN.

D. 220 TCN.

Đáp án cần chọn là C: Năm 221 TCN, Tần Thủy Hoàng thống nhất lãnh thổ Trung Quốc

Câu 5. Ở Trung Quốc, chế độ phong kiến được xác lập dưới thời kì cai trị của triều đại nào?

A. Tần.

B. Tấn.

C. Tùy.

D. Hán.

Đáp án cần chọn là A: Ở Trung Quốc, chế độ phong kiến được xác lập dưới thời kì cai trị của nhà Tần.

Câu 6. Người đặt nền móng cho nền sử học ở Trung Quốc là

A. Hàn Phi Tử.

B. Phạm Diệp.          

C.  Ban Cố.

D. Tư Mã Thiên.

Đáp án cần chọn là D:

Người đặt nền móng cho nền sử học ở Trung Quốc là Tư Mã Thiên

Câu 7. Tần Thuỷ Hoàng đã thống nhất lãnh thổ Trung Quốc (năm 221 TCN) thông qua con đường nào?

A. Đồng hóa văn hóa.

B. Chiến tranh.

C. Luật pháp.

D. Ngoại giao.

Đáp án cần chọn là B: Sau triều đại nhà Chu, Trung Quốc lại bị chia thành nhiều nước nhỏ. Trong đó, nước Tần có tiềm lực kinh tế và quân sự lớn mạnh nhất, lần lượt tiêu diệt các đối thủ thông qua con đường chiến tranh, thống nhất lãnh thổ Trung Quốc vào năm 221 TCN.

Câu 8. Từ thời nhà Thương, người Trung Quốc đã khắc chữ lên

A. Những tấm đất sét còn ướt.

B. Giấy làm từ vỏ cây Pa-pi-rút.

C. Mai rùa, xương thú.

D. Giấy làm từ bột gỗ.

Đáp án cần chọn là C: Từ thời nhà Thương, người Trung Quốc đã khắc chữ lên mai rùa, xương thú (gọi là giáp cốt văn).

Câu 9. Loại chữ viết được khắc trên mai rùa, xương thú của người Trung Quốc cổ đại được gọi là gì?

A. Trúc thư.

B. Kim văn.

C. Giáp cốt văn.

D. Thạch cổ văn.

Đáp án cần chọn là C: Từ thời nhà Thương, người Trung Quốc đã khắc chữ lên mai rùa, xương thú (gọi là giáp cốt văn) – SGK Lịch Sử 6/ trang 42.

Câu 10. Tập thơ nào cổ nhất ở Trung Quốc, gồm những sáng tác dân gian, được Khổng Tử sưu tập và chỉnh lí?

A. Kinh Thi.

B. Thiên vấn.

C. Sở Từ.

D. Ly tao.

Đáp án cần chọn là A: Kinh Thi là tập thơ cổ nhất ở Trung Quốc, gồm những sáng tác dân gian, được Khổng Tử sưu tập và chỉnh lí (SGK Lịch Sử 6/ trang 42).

Câu 11. Ai là người đặt nển móng cho sự hình thành Nho giáo?

A. Hàn Phi Tử.

B. Mạnh Tử.

C. Lão Tử.

D. Khổng Tử.

Đáp án cần chọn là D: Khổng Tử là người đặt nển móng cho sự hình thành Nho giáo.

Câu 12. Công trình kiến trúc tiêu biểu cho nền văn minh Trung Quốc là

A. Vạn lí trường thành.

B. Đại bảo tháp San-chi.

C. Vườn treo Ba-bi-lon.

D. Đền Pác-tê-nông.

Đáp án cần chọn là A: Công trình kiến trúc tiêu biểu cho nền văn minh Trung Quốc là Vạn lí trường thành.

Câu 13. Công trình kiến trúc nào dưới đây của nhân dân Trung Quốc đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?

A. Vạn lí trường thành.

B. Đền Pác-tê-nông.

C. Đại bảo tháp San-chi.

D. Vườn treo Ba-bi-lon.

Đáp án cần chọn là A: Vạn lí trường thành được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới (SGK Lịch Sử 6/ trang 44).

Câu 14. Công trình kiến trúc nào dưới đây của nhân dân Trung Quốc đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?

A. Đại bảo tháp San-chi.

B. Vườn treo Ba-bi-lon.

C. Đền Pác-tê-nông.

D. Lăng Ly Sơn.

Đáp án cần chọn là D: SGK Lịch sử lớp 6 trang 44: Lăng Ly Sơn được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Câu 15. Phát minh nào dưới đây không phải là thành tựu của văn minh Trung Quốc?

A. Kĩ thuật làm giấy.

B. Dụng cụ đô động đất (địa động nghi).

C. Hệ đếm lấy số 60 làm cơ sở.

D. La Bàn.

Đáp án cần chọn là C: Hệ đếm lấy số 60 làm cơ sở là thành tựu của cư dân Lưỡng Hà cổ đại.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 9 có đáp án: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác