Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 13 có đáp án: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỷ X

12/23/2021 9:09:00 AM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 13 có đáp án: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỷ X

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 13 có đáp án: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỷ X

Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỷ X

Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phải là tín ngưỡng bản địa của cư dân Đông Nam Á?

A. Tín ngưỡng phồn thực.

B. Thờ phụng Chúa Trời.

C. Tục cầu mưa.

D. Tục thờ cúng tổ tiên.

Đáp án cần chọn là B: Các tín ngưỡng bản địa của cư dân Đông Nam Á, bao gồm: tín ngưỡng phồn thực, thờ cúng tổ tiên, tục cầu mưa….

Câu 2. Chữ Môn cổ được sáng tạo ra dựa trên cơ sở của hệ chữ viết nào dưới đây?

A. Chữ Phạn.

B. Chữ Pa-li.

C. Chữ Hán.

D. Chữ La-tinh.

Đáp án cần chọn là B: Trên cơ sở chữ Pa-li, người Môn (người Mi-an-ma) đã sáng tạo ra chữ Môn cổ.

Câu 3. Chữ Mã Lai cổ được sáng tạo ra dựa trên cơ sở của hệ chữ viết nào dưới đây?

A. Chữ Phạn.

B. Chữ La-tinh.

C. Chữ Hán.

D. Chữ Pa-li.

Đáp án cần chọn là A: Trên cơ sở chữ Phạn, người Mã Lai đã sáng tạo ra chữ Mã Lai cổ (SGK Lịch Sử 6/ trang 59).

Câu 4. Chữ Khơ-me cổ được sáng tạo ra dựa trên cơ sở của hệ chữ viết nào dưới đây?

A. Chữ Phạn.

B. Chữ La-tinh.

C. Chữ Hán.

D. Chữ Pa-li.

Đáp án cần chọn là A: Trên cơ sở chữ Phạn, người Khơ-me đã sáng tạo ra chữ Khơ-me cổ

Câu 5. Trong những thế kỉ đầu Công nguyên, người Việt đã kế thừa hệ thống chữ viết nào dưới đây?

A. Chữ La-tinh.

B. Chữ Phạn.

C. Chữ Pa-li.

D. Chữ Hán.

Đáp án cần chọn là D: Trong những thế kỉ đầu Công nguyên, người Việt đã kế thừa hệ thống chữ Hán của người Trung Quốc.

Câu 6. Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Đông Nam Á đều chịu ảnh hưởng đậm nét của các tôn giáo, như

A. Ấn Độ giáo, Phật giáo.

B. Đạo giáo, Nho giáo.

C. Nho giáo, Hin-đu giáo.

D. Thiên Chúa giáo, Hồi giáo.

Đáp án cần chọn là A: Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Đông Nam Á đều chịu ảnh hưởng đậm nét của các tôn giáo, như: Ấn Độ giáo, Phật giáo (SGK Lịch Sử 6/ trang 60).

Câu 7. Quần thể tháp Chăm ở Mỹ Sơn (Quảng Nam, Việt Nam) chịu ảnh hưởng từ nghệ thuật tạo hình của tôn giáo nào?

A. Hồi giáo.

B. Thiên Chúa giáo.

C. Ấn Độ giáo.

D. Nho giáo.

Đáp án cần chọn là C: Quần thể tháp Chăm ở Mỹ Sơn (Quảng Nam, Việt Nam) chịu ảnh hưởng từ nghệ thuật tạo hình của Ấn Độ giáo (SGK Lịch Sử 6/ trang 60).

Câu 8. Kì quan Phật giáo lớn nhất thế giới là công trình kiến trúc nào dưới đây?

A. Phật viện Đồng Dương.

B. Thánh địa Mỹ Sơn.

C. Đền Bô-rô-bu-đua.

D. Tháp bà Po Nagar.

Đáp án cần chọn là C: Đền Bô-rô-bu-đua là kì quan Phật giáo lớn nhất thế giới, được xây dựng vào thế kỉ VIII (SGK Lịch Sử 6/ trang 60).

Câu 9. Tác phẩm Ra-ma-kien của người Thái Lan được lấy cảm hứng từ bộ sử thi nào dưới đây?

A. Ra-ma-ya-na.

B. I-li-át.

C. Ô-đi-xê.

D. Đăm-săn.

Đáp án cần chọn là A: Tác phẩm Ra-ma-kien của người Thái Lan được lấy cảm hứng từ bộ sử thi Ra-ma-ya-na (SGK Lịch Sử 6/ trang 59).

Câu 10. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nhận xét về văn hóa Đông Nam Á trong những thế kỉ đầu Công nguyên?

A. Không có sự giao lưu, tiếp xúc với các nền văn hóa khác trên thế giới.

B. Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ.

C. Các loại hình điêu khắc chủ yếu ở Đông Nam Á là: phù điêu, tượng thần, Phật…

D. Cư dân đã sáng tạo ra nhiều thành tựu văn hóa trên cơ sở văn hóa ngoại lai.

Đáp án cần chọn là A: Văn hóa Đông Nam Á sớm có sự giao lưu, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa lớn, như: Trung Quốc, Ấn Độ.

Câu 11: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nhận xét về văn hóa Đông Nam Á?

A. Cư dân nhiều nước Đông Nam Á đã sáng tạo ta chữ viết trên cơ sở chữ Ấn Độ.

B. Cư dân Đông Nam Á đã sáng tạo ra tôn giáo riêng là: Phật giáo, Hin-đu giáo.

C. Kiến trúc Ấn Độ giáo tiêu biểu ở Đông Nam Á là kiến trúc đền – núi.

D. Văn học Ấn Độ ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn học các nước Đông Nam Á.

Đáp án cần chọn là B: Phật giáo, Ấn Độ giáo là thành tựu của cư dân Ấn Độ cổ đại.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 14 có đáp án: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác