Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 1 có đáp án: Hệ thống kinh, vĩ tuyến, tọa độ địa lý

12/23/2021 11:49:00 AM
Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 1 có đáp án chính xác: Hệ thống kinh, vĩ tuyến, tọa độ địa lý

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 1 có đáp án: Hệ thống kinh, vĩ tuyến, tọa độ địa lý

Câu 1. Các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu là những đường

A. Kinh tuyến.

B. Kinh tuyến gốc.

C. Vĩ tuyến.    

D. Vĩ tuyến gốc.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 102.

Câu 2. Trên quả Địa Cầu có mấy điểm cực?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đáp án cần chọn là B: SGK địa lý lớp 6 trang 102.

Câu 3. Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường

A. Kinh tuyến gốc.

B. Kinh tuyến.

C. Vĩ tuyến.    

D. Vĩ tuyến gốc.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 102.

Câu 4. Vĩ tuyến gốc chính là

A. Chí tuyến Bắc.

B. Xích đạo.

C. Hai vòng cực.

D. Chí tuyến Nam.

Đáp án cần chọn là B: SGK địa lý lớp 6 trang 102.

Câu 5. Nếu cách 10 ở tâm thì trên bề mặt của quả Địa Cầu từ cực Nam đến cực Bắc có bao nhiêu vĩ tuyến?

A. 181.

B. 180.

C. 179.

D. 182.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 102.

Câu 6. Trên Địa Cầu, nước ta nằm ở

A. Nửa cầu Nam và nửa cầu Đông.

B. Nửa cầu Nam và nửa cầu Tây.

C. Nửa cầu Bắc và nửa cầu Tây.

D. Nửa cầu Bắc và nửa cầu Đông.

Đáp án cần chọn là D: SGK địa lý lớp 6 trang 102.

Nước ta nằm ở: Nửa cầu Bắc và nửa cầu Đông. Giới hạn: Điểm cực Bắc ở vĩ độ 23023’B. Điểm cực Nam ở vĩ độ 8034’B. Điểm cực Tây ở kinh độ 102009’Đ. Điểm cực Đông ở kinh độ 109024’Đ.

Câu 7. Đường kinh tuyến gốc 00 đi qua đài thiên văn Grin-uýt thuộc quốc gia nào sau đây?

A. Nga.

B. Đức.

C. Anh.

D. Ý.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 102.

Câu 8. Nếu cách 10 ở tâm thì trên bề mặt của quả Địa Cầu sẽ có bao nhiêu kinh tuyến?

A. 361.

B. 180.

C. 360.

D. 181.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 102.

Câu 9. Mô hình thu nhỏ của Trái Đất được gọi là

A. Lược đồ.

B. Bản đồ.

C. Quả Địa Cầu.

D. Quả Đất.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 102.

Câu 10. Chúng ta có thể xác định được vị trí của mọi điểm trên bản đồ là nhờ

A. vai trò của hệ thống kinh, vĩ tuyến trên quả Địa Cầu.

B. số lượng các đối tượng địa lí được sắp xếp trên bản đồ.

C. đặc điểm phương hướng các đối tượng địa lí trên bản đồ.

D. mối liên hệ giữa các đối tượng địa lí trên bản đồ.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 102.

Các hệ thống kinh, vĩ tuyến gồm kinh tuyến đông, kinh tuyến tây và vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam. Nhờ có hệ thống kinh, vĩ tuyến người ta có thể xác định được vị trí của mọi địa điểm trên quả Địa Cầu.

Câu 11. Kinh độ của một điểm bất kì được tính bằng độ và là

A. khoảng cách từ kinh tuyến đi qua điểm đó cho tới cực Nam.

B. khoảng cách từ kinh tuyến đi qua điểm đó cho tới cực Bắc.

C. khoảng cách từ kinh tuyến đi qua điểm đó cho tới kinh tuyến gốc.

D. khoảng cách từ kinh tuyến đi qua điểm đó cho tới vĩ tuyến gốc.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 102.

Câu 12. Các kinh tuyến nằm bên trái kinh tuyến gốc được gọi là kinh tuyến

A. Đông.

B. Bắc.

C. Nam.

D. Tây.

Đáp án cần chọn là D: SGK địa lý lớp 6 trang 102.

Câu 13. Cho điểm X (600B, 350T), điểm này nằm ở

A. bán cầu Nam và nửa cầu Đông.

B. bán cầu Bắc và nửa cầu Đông.

C. bán cầu Bắc và nửa cầu Tây.

D. bán cầu Bắc và nửa cầu Đông.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 102: Cho điểm X (600B, 350T), điểm này nằm ở bán cầu Bắc (cụ thể là nằm ở vĩ tuyến 600B) và nửa cầu Tây (cụ thể là kinh độ 350T).

Câu 14. Một điểm Y nằm trên kinh tuyến 1000 thuộc nửa cầu Đông và vĩ tuyến 100 ở phía trên đường xích đạo, cách viết toạ độ của điểm đó là

A. 1000T và 100N.

B. 1000B và 100T.

C. 100N và 1000Đ.

D. 100B và 1000Đ.

Đáp án cần chọn là D: SGK địa lý lớp 6 trang 102: Kinh độ = 1000Đ; vĩ độ = 100B. Kinh độ viết sau, vĩ độ viết trước hoặc kinh độ viết ở dưới, vĩ độ viết ở trên -> Điểm Y có tọa độ (100B, 1000Đ).

Câu 15. Quả Địa Cầu là mô hình thu nhỏ của

A. Mặt Trời.

B. Trái Đất.

D. Sao Kim.

C. Sao Thủy.

Đáp án cần chọn là B: SGK địa lý lớp 6 trang 102.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 2 có đáp án: Bản đồ, một số lưới kinh, vĩ tuyến

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý 6 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác