Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10 bài 1 có đáp án: Các cấp tổ chức của thế giới sống

8/8/2022 4:28:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10 bài 1 có đáp án chính xác: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10 bài 1 có đáp án: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Câu 1: Cho các ý sau:

(1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

(2) Là hệ kín, có tính bền vững và ổn định.

(3) Liên tục tiến hóa.

 (4) Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh.

(5) Có khả năng cảm ứng và vận động.

(6) Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống cơ bản?

A. 5   

B. 4   

C. 2

D. 3   

 

Đáp án đúng là A: (2) sai vì không đúng với đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.

Câu 2: Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là:

A. Sinh sản

B. Sinh trưởng và phát triển

C. Trao đổi chất và năng lượng 

D. Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

 

Đáp án đúng là D vì ở người luôn duy trì nồng độ các chất ở mức độ nhất định; nếu xảy ra mất cân bằng thì cơ chế điều hòa sẽ hoạt động để cơ thể trở về trạng thái cân bằng, nếu không thì cơ thể có thể bị bệnh và nguy cơ tử vong.

Câu 3: Có các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống như sau:

(1) Cơ thể.   

(2) tế bào   

(3) quần thể

(4) quần xã  

(5) hệ sinh thái

Các cấp độ tổ chức sống trên được sắp xếp theo đúng nguyên tắc thứ bậc là:

A. 2 → 1 → 3 → 4 → 5   

B. 5 → 4 → 3 → 2 → 1   

C. 2 → 3 → 4 → 5 → 1

D. 1 → 2 → 3 → 4 → 5

 

Đáp án đúng: A

Câu 4: “Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống?

A. Nguyên tắc thứ bậc.   

B. Nguyên tắc tự điều chỉnh.   

C. Nguyên tắc bổ sung         

D. Nguyên tắc mở.

 

Đáp án đúng: A

Câu 5: Cho các nhận định sau đây về tế bào:

(1) Tế bào chỉ được sinh ra từ cách phân chia tế bào.

(2) Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống.

(3) Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống.

(4) Tế bào có khả năng trao đổi chất theo phương thức đồng hóa và dị hóa.

(5) Tế bào có một hình thức phân chia duy nhất là nguyên phân.

Có mấy nhận định đúng trong các nhận định trên?

A. 3   

B. 2   

C. 4   

D. 5

 

Đáp án cần chọn là C: (5) sai vì có cả giảm phân.

Câu 6: "Đàn voi sống trong rừng" thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây?

A. Cá thể.  

B. Quần thể.   

C. Hệ sinh thái

D. Quần xã   

 

Đáp án đúng: B

Câu7: Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là:

A. các đại phân tử

B. tế bào

C. mô

D. cơ quan

 

Đáp án đúng: B

Câu 8: Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một không gian nhất định vào một thời điểm xác định và có quan hệ sinh sản với nhau được gọi là:

A. quần thể

B. Nhóm quần thể

C. hệ sinh thái

D. quần xã

 

Đáp án đúng: A

Câu 9: Khi nói về nguyên tắc thứ bậc của các tổ chức sống, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cấp tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để xây dựng cấp tổ chức cao hơn

B. Tất cả các cấp tổ chức sống được xây dựng từ cấp tế bào

C. Kích thước của các tổ chức sống được sắp xếp từ nhỏ đến lớn

D. Các cơ thể còn non phải phục tùng các cơ thể trưởng thành

 

Đáp án đúng: A

Câu 10: Sự đa dạng của thế giới sinh vật thể hiện ở những đặc điểm nào sau đây?

1/ Đa dạng về loài, về nguồn gen

2/ Đa dạng về lưới và chuỗi thức ăn

3/ Đa dạng về hệ sinh thái

4/ Đa dạng về sinh quyển

A. 1, 2, 3

B. 1, 2, 4

C. 1, 3, 4

D. 2, 3, 4

 

Đáp án đúng: A

Câu 11: Tất cả các tổ chức sống đều là hệ mở. Tại sao?

A. Vì thường xuyên trao đổi chất với môi trường

B. Vì thường xuyên có khả năng tự điều chỉnh

C. Vì thường xuyên biến đổi và liên tục biến hóa

D. Vì có khả năng sinh sản, cảm ứng và vận động

 

Đáp án đúng: A

Câu 12: Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là?

A. Sinh sản

B. Sinh trưởng và phát triển

C. Trao đổi chất và năng lượng

D. Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

 

Đáp án đúng: D

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10 bài 1 ôn tập có đáp án: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác