Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10 bài 1 ôn tập có đáp án: Các cấp tổ chức của thế giới sống

8/8/2022 4:32:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10 bài 1 ôn tập có đáp án chính xác: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10 bài 1 ôn tập có đáp án: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Câu 1: Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm:

1. Quần xã

2. Quần thể  

3. Cơ thể   

4. Hệ sinh thái

5. Tế bào         

Các cấp tổ chức đó theo trình tự từ nhỏ đến lớn là…

A. 5-3-2-4-1

B. 5-3-2-1-4

C. 5-2-3-1-4

D. 5-2-3-4-1

 

Đáp án đúng là B vì thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc chặt chẽ:

Nguyên tử → phân tử → bào quan → tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể → quần thể → quần xã → hệ sinh thái → sinh quyển.

Câu 2: Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:

a. Quần thể, quần xã, cơ thể, hệ sinh thái

B. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã

C. Quần xã, quần thể, hệ sinh thái, cơ thể

D. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái

 

Đáp án đúng là D vì theo sự phân cấp trong thế giới sống, thứ tự các cấp độ tổ chức từ thấp đến cao là:Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

Câu 3: Trong các cấp tổ chức sống dưới đây, cấp nào là lớn nhất ?

A. Tế bào

B. Quần xã

C. Bào quan

D. Quần thể

 

Đáp án đúng là B: Trong các cấp tổ chức sống trên thì quần xã là cấp lớn nhất.

Câu 4: Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại?

A. Quần xã

B. Quần thể

C. Cơ thể

D. Hệ sinh thái

 

Đáp án đúng là C vì thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc chặt chẽ:

Phân tử → bào quan → tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể → quần thể → quần xã → hệ sinh thái → sinh quyển.

Như vậy, cấp độ tổ chức thấp nhất so với các tổ chức còn lại là cơ thể.

Câu 5: "Đàn voi sống trong rừng" thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây?

A. Quần xã

B. Cá thể

C. Quần thể

D. Hệ sinh thái

 

Đáp án đúng là C: Đàn voi sống trong rừng thuộc cấp độ quần thể.

Câu 6: Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành:

A. Hệ cơ quan

B. Mô

C. Cơ quan

D. Cơ thể

 

Đáp án đúng là B vì:

- Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, các cấp tổ chức thấp hơn là nền tảng để xây dựng các cấp tổ chức sống cấp trên.

- Nhiều tế bào cùng loại, cùng thực hiện 1 chức năng sẽ tập hợp lại và tạo nên tổ chức sống cao hơn là mô.

Câu 7: "Đàn Vọoc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà"  thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây?

A. Hệ sinh thái

B. Quần xã

C. Quần thể

D. Sinh quyển

 

Đáp án đúng là C: "Đàn Vọoc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà" thuộc cấp độ tổ chức quần thể vì gồm các cá thể cùng loài, cùng chung sống trong 1 sinh cảnh, các cá thể có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới.

Câu 8: Tập hợp các sinh vật sống ở rừng Quốc gia Cúc Phương là:

A. Quần thể sinh vật

B. Cá thể sinh vật

C. Quần xã sinh vật

D. Cá thể và quần thể

 

Đáp án đúng là C: Tập hợp cá thể sinh vật sống trong rừng Quốc gia Cúc Phương gồm nhiều loài khác nhau, cùng chung sống trong 1 sinh cảnh ở 1 thời gian gọi là quần xã sinh vật.

Câu 9: Các cấp tổ chức của thế giới sống không bao gồm thành phần nào dưới đây?

A. Bào quan

B. Phân tử

C. Mô

D. Nguyên tử

 

Đáp án cần chọn là D vì nguyên tử không phải là một cấp tổ chức của thế giới sống.

Câu 10: Thành phần nào dưới đây không phải là một cấp tổ chức của thế giới sống?

A. Quần xã sinh vật

B. Tế bào thực vật

C. Nguyên tử

D. Đại phân tử hữu cơ

 

Đáp án cần chọn là C vì nguyên tử không phải là một cấp tổ chức của thế giới sống.

Câu 11: Trong cơ thể vi khuẩn không tồn tại cấp tổ chức sống nào dưới đây?

A. Tế bào

B. Cơ quan

C. Phân tử

D. Bào quan

 

Đáp án cần chọn là B: Trong cơ thể vi khuẩn không tồn tại cơ quan.

Câu 12: Ở cơ thể vi khuẩn cấp tổ chức sống nào dưới đây cao nhất?

A. Tế bào

B. Bào quan

C. Phân tử

D. Cơ quan

 

Đáp án đúng là A: Ở cơ thể vi khuẩn cấp tổ chức sống cao nhất là tế bào

Câu 13: Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là:

A. Các đại phân tử

B. Tế bào

C. Cơ quan

D. Mô

 

Đáp án đúng là B: Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật.

Câu 14: Các sinh vật dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có đặc điểm chung vì

A. Chúng sống trong môi trường giống nhau

B. Chúng đều được cấu tạo từ tế bào

C. Chúng đều có chung một tổ tiên

D. Tất các các câu trên đều đúng

 

Đáp án đúng là B: Mặc dù các sinh vật dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có đặc điểm chung vì đều cấu tạo từ tế bào. Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật (Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ 1 hay nhiều tế bào)

Câu 15: Trong các cấp tổ chức của thế giới sống, cấp tổ chức sống cơ bản nhất là cấp nào

A. Bào quan

B. Phân tử

C. Tế bào

D. Cơ thể

 

Đáp án đúng là C: Cấp tổ chức sống cơ bản nhất là tế bào.

Câu 16: Căn cứ chủ yếu để coi tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống là:

A. Chúng được cấu tạo bởi nhiều bào quan

B. Chúng có cấu tạo phức tạp

C. Ở tế bào có các đặc điểm chủ yếu của sự sống

D. Cả A, B, C

 

Đáp án đúng là C vì tế bào là cấp tổ chức quan trọng vì nó biểu hiện đầy đủ các đặc tính của cơ thể sống.

Câu 17: Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống vì :

A. Có các đặc điểm đặc trưng của sự sống

B. Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào

C. Tất cả các tế bào đều có cấu tạo cơ bản giống nhau

D. Tế bào có nhiều bào quan với những chức năng quan trọng

 

Đáp án đúng là B vì

-Tế bào là cấp tổ chức quan trọng vì nó biểu hiện đầy đủ các đặc tính của cơ thể sống.

-Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống vì mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào

Câu 18: Các cấp tổ chức sống không có đặc điểm nào sau đây ?

A. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

B. Liên tục tiến hóa

C. Là một hệ thống kín

D. Có khả năng tự điều chỉnh

 

Đáp án cần chọn là C vì các cấp tổ chức sống là hệ thống mở và có khả năng tự điều chỉnh, không phải là hệ thống đóng kín.

Câu 19:  Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống :

A. Có khả năng tự điều chỉnh

B. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường

C. Một hệ thống mở

D. Cả A, B, C đều đúng

 

Đáp án đúng là D vì

- Thế giới sống có các đặc điểm chung: Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc; Là hệ thống mở và tự điểu chỉnh; Thế giới sống liên tục tiến hóa.

- Các đặc điểm này thể hiện ở các cấp độ tổ chức sống.

Câu 20: Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống?

A. Nguyên tắc thứ bậc

B. Nguyên tắc tự điều chỉnh

C. Nguyên tắc bổ sung

D. Nguyên tắc mở

 

Đáp án đúng là A: Tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên là nguyên tắc thứ bậc.

Câu 21: Khi nói về nguyên tắc thứ bậc của các tồ chức sống, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cấp tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để xây dựng cấp tổ chức cao hơn

B. Kích thước của các tổ chức sống được sắp xếp từ nhỏ đến lớn

C. Các cơ thể còn non phải phục tùng các cơ thể trưởng thành

D. Tất cả các cấp tổ chức sống được xây dựng từ cấp tế bào

 

Đáp án đúng là A vì thế giới sống được tồ chức theo nguyên tắc thứ bậc, có nghĩa là: Tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng xây dựng nên tổ chức sống cấp trên. Ngoài đặc diêm của tổ chức sống cấp thấp, tổ chức cấp cao còn có những đặc tính riêng gọi là đặc tính nổi trội.

Câu 22: Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì:

A. Có khả năng thích nghi với môi trường

B. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường

C. Phát triển và tiến hóa không ngừng

D. Có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống

 

Đáp án đúng là B: Các cấp tở chắc của thế giới sống đều là những hệ mở vì sinh vật ở mọi tổ chức đều không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường

Câu 23: Tất cả các tổ chức sống đều là hệ mở. Nguyên nhân là:

A. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường ngoài

b. Thường xuyên biến đổi và liên tục tiến hóa

C. Có khả năng sinh sản, cảm ứng và vận động

D. Thường xuyên có khả năng tự điều chỉnh

 

Đáp án đúng là A: Tổ chức sống là hệ mở vì các cấp tổ chức của thế giới sống luôn diễn ra hoạt động trao đổi chất và năng lượng với môi trường; thu nhận và trả lời các kích thích từ môi trường

Câu 24: Cấp tổ chức nào sau đây không phải là cấp tổ chức sống cơ bản của thế giới sống?

A. Quần xã

B. Cơ thể

C. Hệ cơ quan

D. Hệ sinh thái

 

Đáp án cần chọn là C vì hệ cơ quan không phải là cấp tổ chức sống cơ bản của thế giới sống.

Câu 25: Đọc thông tin dưới đây: "Về quần thể thực vật mà cụ thể là rừng nhiệt đới thì những cây ưa ánh sáng sẽ phát triển ở tầng trên cùng (thân cao to, tán lá rộng để có thể hấp thụ lượng ánh sáng tối đa), tiếp theo là tầng thân gỗ ưa sáng ở mức độ trung bình sẽ phát triển phía dưới tầng thân gỗ ưa sáng. tiếp nữa là tầng cây thân leo, cây ưa bóng râm, thân thảo sẽ phát triển ở gần sát mặt đất.  Đây là ví dụ về sự phân tầng của thực vật trong rừng nhiệt đới"

Ví dụ trên thể hiện đặc điểm nào của thế giới sống?

A. Thế giới sống liên tục tiến hóa

B. Hệ thống tự điều chỉnh

C. Hệ thống mở

D. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

 

Đáp án đúng là B: Ví dụ trên thể hiện sự tự điều chỉnh của thế giới sống, các sinh vật sẽ điều chỉnh để thích nghi được với điều kiện môi trường.

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10 bài 2 có đáp án: Các giới sinh vật

Câu trắc nghiệm Sinh học lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác