Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 10 có đáp án: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng

11/16/2021 10:09:00 AM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 10 có đáp án chính xác nhất: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng

 

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 10 có đáp án: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng

Câu 1: Tiêu chuẩn nào sau đây được đánh giá là một giống tốt?

A. Sinh trưởng mạnh, chất lượng tốt

B. Năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt

C. Sinh trưởng tốt, năng suất cao và ổn định, chất lượng tốt, chống chịu được sâu bệnh

D. Có năng suất cao và ổn định

Câu 2: Phương pháp chọn tạo giống cây trồng:

A. Lai tạo giống

B. Giâm cành

C. Ghép mắt

D. Chiết cành

Đáp án: A

Phương pháp chọn tạo giống cây trồng:  Phương pháp chọn lọc, phương pháp lai, phương pháp gây đột biến và phương pháp nuôi cấy mô.

Câu 3: Phương pháp chọn tạo giống cây trồng nào sau đây dễ thực hiện nhất ở địa phương em thường áp dụng?

A. Phương pháp lai

B. Phương pháp gây đột biến

C. Phương pháp chọn lọc

D. Phương pháp nuôi cấy mô

Phương pháp chọn tạo giống cây trồng:  Phương pháp chọn lọc, phương pháp lai, phương pháp gây đột biến và phương pháp nuôi cấy mô.

Câu 4: Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Phương pháp chọn tạo giống cây trồng:  Phương pháp chọn lọc, phương pháp lai, phương pháp gây đột biến và phương pháp nuôi cấy mô.

Câu 5: Trong trồng trọt thì giống cây trồng có ảnh hưởng như thế nào đến năng suất cây trồng?

A. Làm tăng chất lượng nông sản

B. Làm thay đổi cơ cấu cây trồng

C. Quyết định đến năng suất cây trồng

D. Làm tăng vụ gieo trồng

Hiển thị đáp án

Câu 6: Tiêu chí của giống cây trồng tốt gồm:

A. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

B. Có chất lượng tốt.

C. Có năng suất cao và ổn định.

D. Tất cả đều đúng

Câu 7: Sử dụng các tác nhân vật lý hoặc chất hóa học để xử lí các bộ phận của cây gây ra đột biến, chọn những dòng có lợi để làm giống là phương pháp chọn tạo giống cây trồng gì?

A. Phương pháp chọn lọc

B. Phương pháp gây đột biến

C. Phương pháp lai

D. Phương pháp nuôi cấy mô

Câu 8: Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn cho nhụy của cây mẹ, lấy hạt của cây mẹ gieo trồng, chọn các cây có đặc tính tốt làm giống là phương pháp chọn tạo giống cây trồng gì?

A. Phương pháp chọn lọc

B. Phương pháp lai

C. Phương pháp gây đột biến

D. Phương pháp nuôi cấy mô

Câu 9: Khi trồng giống mới ngắn ngày, một năm có mấy vụ gieo trồng?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 10: Các vụ gieo trồng khi trồng giống cũ dài ngày gồm có:

A. Vụ xuân.

B. Vụ hè thu.

C. Vụ đông.

D. Vụ chiêm.

Bài tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 11 có đáp án: Sản xuất vào bảo quản giống cây trồng

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin khác