Tháng 9 lập kỷ lục gần 7000 doanh nghiệp giải thể

10/5/2015 1:54:18 PM
Trong 3 quý đầu năm 2015, tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký mới tăng 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, tỷ lệ doanh nghiệp giải thể cũng chiếm một phần không nhỏ, chỉ tính riêng trong tháng 9, số lượng giải thể đạt kỷ lục gần 70000 doanh nghiệp …

 

 

Trong 3 quý đầu năm 2015, tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký mới tăng 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, tỷ lệ doanh nghiệp giải thể cũng chiếm một phần không nhỏ, chỉ tính riêng trong tháng 9, số lượng giải thể đạt kỷ lục gần 70000 doanh nghiệp …

 

Trong tháng 9 (từ 20/8 đến 20/9/2015), cả nước có 7.042 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 44.500 tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp đạt 6,3 tỷ đồng. Nếu so sánh với tháng 8, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 24,3%, số vốn đăng ký giảm 19,3%; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng 6,6%.

 

Trong tháng 9 có 6.962 DN giải thể trong đó phần lớn là những DN quy mô nhỏ

 

So với cùng kỳ năm 2014, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 22,6%; số vốn đăng ký tăng 45,9%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới tháng 9 là 125.900 người, giảm 3,0% so với tháng trước.

 

Tháng 8/2015, mặc dù cả nước có 1.515 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,5% so với tháng trước nhưng có đến 9.439 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 24,3%; có 672 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động.

 

Như vậy, tính chung 9 tháng năm nay, cả nước có 68.347 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 420.900 tỷ đồng, tăng 28,5% về số doanh nghiệp và tăng 31,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

 

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2014. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 9 tháng là 12.848 doanh nghiệp, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014.  Mặc dù vậy, vẫn có 6.962 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,5%).

 

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng là 47.604 doanh nghiệp, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 12.437 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 35.167 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

 

Được biết, trong tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, có 17.183 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 36,1%); 15.398 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 32,3%); 9284 công ty cổ phần (chiếm 19,5%); 5.738 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 12,1%) và 1 công ty hợp danh.

 

Tổng hợp

 

Các tin khác